АНАЛІЗ РОБОТИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД № 3

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

ЗА 2018 – 2019 н. р.

Загальні відомості про КЗ «ДНЗ № 3 ВМР»:

Знаходиться за адресою: м.Вінниця, вул.академіка Ющенка,14

Функціонує з 2006 року.

Проектна потужність – 110 місць.

 Режим роботи закладу – 12 годин; з 7:00 до 19:00

 Функціонує – 6 груп, які відвідує 223 дітей.

 Групи раннього віку (2 – 3 р.): 1 група.

 Групи молодшого дошкільного віку (3 – 4 р.): 2 групи.

 Групи середнього дошкільного віку (4 – 5 р.): 1 група.

 Групи старшого дошкільного віку (5 – 6 р.): 2 групи.

Аналіз управлінської, методичної

та організаційно – педагогічної роботи

          Відповідно до пріоритетів, визначених річним планом на 2018 – 2019 навчальний рік, робота колективу комунального закладу «Дошкільний  навчальний  заклад № 3 Вінницької міської ради»  спрямовувалась на реалізацію завдань пріоритетного напряму освітньої діяльності, через індивідуалізацію освітнього процесу, підсилення тенденції особистісно – орієнтованої, гуманістичної моделі виховання, соціалізацію дошкільників, що допомагало педагогам бачити в кожній дитині індивідуальність і забезпечити умови для росту її компетенції у відповідності з вимогами Базового компоненту дошкільної освіти в Україні.          

          Організація освітнього процесу в  2018 – 2019 навчальному році здійснювалась згідно з основними положеннями  Законів  України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»; Положення про дошкільний навчальний заклад;  Базового компоненту дошкільної освіти та освітньою програмою для  дітей від 2 – х до 7 років                       «Дитина»,  Інструктивно – методичними  рекомендаціями МОН «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018 – 2019 навчальному році» та інструктивно – методичними рекомендаціями щодо організації фізкультурно – оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах. Для вирішення стратегічних завдань та створення найкращих умов для розвитку індивідуальних природних задатків дітей зусилля педагогічного колективу закладу дошкільної освіти № 3 були  спрямовані на вирішення в 2018 – 2019 навчальному  році  наступних  змістових питань:

 

 1. Використання розвивального потенціалу гри у вихованні інтересу до навчання дітей,  формуванні позитивного  ставлення у старших дошкільників до навчання в початковій  школі відповідно вимог НУШ.
 1. Сприяння розвитку у вихованців творчих художньо – естетичних здібностей в різних видах образотворчої діяльності.
 1. Активізація роботи щодо екологічного виховання дошкільників через пошуково – дослідницьку діяльність.

 

Продовжуючи  роботу з вихованцями закладу щодо основ здорового способу життя, удосконалення методів та форм фізкультурно – оздоровчої роботи, організації якісного оздоровлення, колектив закладу визначив

 

змістові напрями на літній оздоровчий період 2019 року:

 1. Сприяти охороні і зміцненню здоров’я дітей, загартуванню організму, підвищенню його опору шкідливим впливам зовнішнього середовища, застосовуючи всі сприятливі фактори, зокрема – сили природи.
 2.     Продовжувати роботу по збагаченню практичного досвіду дітей через залучення до різних видів дитячої діяльності – ігрової, рухової, трудової, пізнавальної, художньої, комунікативно – мовленнєвої, пошуково – дослідницької.
 3. Забезпечити сприятливі умови для проведення літнього оздоровлення та забезпечити виконання заходів щодо попередження дитячого травматизму, безпеки життєдіяльності, забезпечення раціональним та збалансованим  харчуванням вихованців закладу.

 

          Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття якісної дошкільної освіти.

Кількісний склад педагогічних кадрів ЗДО № 3

          У 2018 – 2019 навчальному році колектив закладу згідно штатного розкладу нараховує 31 штатну одиницю, з них – педагогічного колективу 15 осіб. КЗ «ДНЗ № 3 ВМР» укомплектований педагогічними кадрами, а саме: завідувач, вихователь – методист, вихователі – 11, музичний керівник – 1. Вісім  педагогів мають вищу педагогічну освіту, 2 педагогічних працівника – «спеціалісти вищої категорії», 1 педагогічний працівник – «спеціаліст першої категорії», 2 – «спеціалісти  другої  категорії», 1 педагогічний працівник  має педагогічне звання «вихователь – методист».

      Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на рівні закладу дошкільної освіти, шляхом відвідувань педагогами методичних об’єднань, курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Вінницькій академії неперервної освіти.

Якісний склад педагогічних кадрів ЗДО № 3

Стаж педагогічної діяльності працівників ЗДО № 3

Методична робота  протягом 2018 – 2019 навчального року була спрямована на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члену педагогічного колективу, а відтак,  на досягнення позитивних результатів у вихованні, розвитку та навчанні дітей, оптимізації освітнього процесу.

          Зміст методичної роботи в закладі будувався на основі державних документів про освіту, науково – педагогічних досліджень, на­вчальних планів, програм, інструктивно – методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, прогресивному педаго­гічному досвіді. З метою реалізації завдань Базового компонента  дошкільної освіти, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України  «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018 – 2019 навчальному році», впроваджувалася  освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

      У ЗДО створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування професійної компетентності педагогів. Значна увага приділялась в закладі  роботі з питань самоосвіти. В результаті такої роботи опрацьовані актуальні питання організації освітнього процесу, проведені звіти та презентації напрацьованих матеріалів. Результатом проведених заходів є підвищення проектно – конструктивної свідомості та прагнення  педагогів до постійного самовдосконалення.

          Протягом року методична робота проводилась таким чином, щоб сформувати професійну компетенцію, збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби педагогів. Створені належні умови для підвищення професійного рівня та професійної компетентності педагогів.

Методична робота у закладі була спрямована на створення оптимальних умов для навчання, виховання, розвитку дошкільників та побудована згідно з принципами і положеннями нормативних документів про освіту, рекомендаціями міського  методичного кабінету.

Протягом 2018 – 2019 навчального року працювали такі методичні структури: педагогічна рада, семінари, методичне об’єднання вихователів, інструктивно – методичні наради при завідувачеві, розробка методичних рекомендацій, співбесіди та консультації з педагогами. Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації.

Традиційними формами методичної роботи у закладі є педрада, метою якої є розвиток та вдосконалення навчально – виховного процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників. У 2018 – 2019 навчальному році було проведено 4 засідання педагогічної ради, на яких розглядались актуальні, цікаві теми, а саме:

 • 30 серпня 2018 року було проведено педраду «Основні орієнтири нового навчального року у формуванні різнобічно розвиненої особистості»;
 • 29 листопада 2018 року – педраду «Ціннісні орієнтири дитячої гри в навчальній діяльності дошкільників»;
 • 20  лютого 2019 року – педраду «Художньо – естетичний розвиток дітей з використанням засобів зображувального мистецтва»;
 • 10 травня 2019 року – «Формування екологічної свідомості у дітей дошкільного віку. Підготовка дитини до навчання в школі».

Засідання педагогічних рад проходили в атмосфері щирості та відвертості, взаємоповаги і принциповості. Ефективність діяльності педагогічної ради залежала від форми й моделі проведення засідань. Саме тому адміністрація закладу завжди використовує неформальні, творчі, інтерактивні форми проведення засідань педагогічної ради.

Для стимулювання методичної творчості, подолання шаблону і трафарету в навчанні і вихованні, розвитку педагогічного мислення вихователів в закладі створена творча група. До її складу входять кращі педагоги закладу, які вміють генерувати та популяризувати педагогічні ініціативи, перспективний досвід і власні напрацювання. Семінари – практикуми «Ефективність використання здоров’язбережувальних технологій в умовах закладу дошкільної освіти», «Організація роботи по екологічному вихованню дітей».

    Творча  група у 2018 – 2019 навчальному році працювала  над проблемою   «Скарбничка природи для маленьких дослідників», під час якої відбувалася  активізація діяльності педагогів на пошук ефективних методів і прийомів ознайомлення дітей з природою, через відкритий показ роботи; навчали педагогів використовувати нестандартні, інноваційні форми роботи з дітьми, які допомагають оновлювати освітньо – виховний процес; надавалася консультативна допомога родинам вихованців, залучення їх до співпраці.

Впродовж року педагогічними працівниками було виготовлено багато необхідного, цікавого та змістовного дидактичного та розвивального матеріалу для роботи з вихованцями. Поповнено методичний кабінет закладу посібниками та педагогічною літературою відповідно до сучасних вимог, переглянуто та поновлено наповнення патріотично – національних куточків, забезпечено наявність дитячих знарядь праці.

          Протягом року відбувалось зростання педагогічної майстерності педагогів  Вітюк С.В., Гук Ю.П., Ваколюк В.В., Онофрійчук К.І., Буряк Н.І., Качковської О.М., Глущенко Л.В., Молчанової В.В., Винограденко Л.О.      

          Чільне місце в роботі педагогів закладу посідає впровадження позитивного педагогічного досвіду та інноваційних технологій. Так вихователі, Ваколюк В.В. та Винограденко Л.О. впроваджують  «Розвивальне читання» за методикою Л. Шелестової, Вітюк С.В. – парціальну програму авт. Борщ Р.М., Самойлик Д.В. «Радість творчості», Гук Ю.П.  – навчально – методичний посібник «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку», Ваколюк В.В. – парціальну  програму з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі» авт. Лохвицької Л.В., музичний керівник Розторгуєва О.П. в практиці своєї роботи використовує інноваційні методи і прийоми К.Орфа «Ознайомлення дошкільників з різновидами музичних звуків».

          Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених впродовж навчального року, показав, що всі вони носили науково – методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи, відповідали принципу інтеграції.

          Отже, слід відзначити: робота нашого педагогічного колективу над науково – методичною проблемою проводилась на достатньому рівні, тому її результатом стали такі показники, а саме:

 •       підвищення майстерності педагогів, та їх творчого потенціалу;
 •       використання більшістю педагогів колективу набутого досвіду;
 •       удосконалення форм, методів і змісту методичної роботи в закладі.

          Педагогічний колектив закладу – активний учасник міських заходів, конкурсів різних рівнів. Педагоги, які закріплені за віковими методичними об’єднаннями, школами, творчими групами активно працювали, ділилися отриманою інформацією про цікаве й раціональне для застосування в педагогічній діяльності ЗДО з колегами.

          В  2018 – 2019   навчальному році на базі  ЗДО № 3  були проведені відкриті заняття для студентів педагогічного колледжу, для слухачів курсів ВАНО, для молодих вихователів (другий рік роботи), мета яких  –  впровадження позитивного досвіду педагогів КЗ «ДНЗ № 3 ВМР» в роботу колег, поліпшення якості та ефективності освітнього процесу молодих педагогів закладу.

          Педагоги КЗ «ДНЗ № 3 ВМР» приймали  активну участь у заходах, ініційованих Департаментом освіти Вінницької міської ради, міським методичним кабінетом, де  здобували перемогу.

          Досягнення КЗ «ДНЗ № 3 ВМР» у 2018 – 2019 н.р.:

 • перемога у міському  конкурсі «Зимова фієрія»;
 • участь  у міському конкурсі «Ярмарок фахових сподівань» у номінації  «Кращий навчально – методичний посібник – 2019»;
 • участь у спортивних змаганнях «Старти надій», у номінації «Шахи».

          Щороку в закладі проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформлення відповідних документів. Педагоги один раз у п’ять років проходять курси підвищення кваліфікації при ВАНО та атестацію. У 2018 – 2019 н.р. чергову атестацію пройшли 3 педагога, позачергову атестацію 2 педагога: Антонюк В.В. на присвоєння раніше встановленої категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь – методист»; Буряк Н.І. на присвоєння раніше встановленої категорії «спеціаліст першої категорії»; Винограденко Л.О. на присвоєння раніше встановленої категорії «спеціаліст другої категорії»; Вітюк С.В на встановлення «спеціаліст другої категорії»; Молчанова В.В.  на присвоєння раніше встановленої категорії «спеціаліст».

          З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності пройшли курси підвищення кваліфікації при ВАНО:

Ø вихователь – Антонюк В.В.

Ø вихователь – Буряк Н.І.

Ø вихователь – Винограденко Л.О.

Ø вихователь – Вітюк С.В.

Ø вихователь – Молчанова В.В.

Вид діяльності Планова кільк. педагогів Фактична

кільк.

педагогів

1. Курси підвищення кваліфікації 5 5
2. Атестація 5 5

          Варіативність використаних методичних заходів, співпраця всіх служб закладу, підвищення рейтингу закладу в мікрорайоні є певними чинниками, які впливають на підвищення рівня професійної компетентності педагогів, на якість вирішення завдань річного плану.

В закладі широко ведеться робота з впровадження ІКТ в освітній процес. Упродовж навчального року заклад працював над оновленням сайту КЗ «ДНЗ № 3 ВМР» та його розділів. Спостерігається динаміка росту проценту оволодіння педагогами ІКТ та Інтернет – ресурсами, що відкриває перед педагогами нові можливості для широкого впровадження у педагогічну практику сучасних методичних розробок.     

Окремою ланкою методичної роботи у 2018 – 2019 н. р. стала організація взаємодії з родинами вихованців. Робота з родинами вихованців в закладі направлена на інтеграцію родинного і суспільного виховання, збереження пріоритету родинного виховання, врахування інтересів, запитів цінностей і матеріального становища сімей.

Забезпечення єдності вимог закладу  і родин вихованців  в освітньому процесі досягається завдяки проведенню з родинами таких форм роботи, як  «Дні відкритих дверей»;  перегляди занять;  батьківські збори; конкурси; конференції; зустріч з вчителями  початкових класів КЗ «ЗОШ I – III ступенів № 16 ВМР».

Так, 02.04.2019 року в нашому закладі відбулася традиційна щорічна зустріч педагогів закладу, батьків вихованців з педагогами комунального закладу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 16 Вінницької міської ради». В ході спільного обговорення, завідувачем КЗ «ДНЗ № 3 ВМР» було зазначено, що педагогам закладу дошкільної освіти та початкової школи вкрай важливо зробити безболісним для дитини перехід від однієї вікової сходинки до наступної, максимально зблизити умови розвитку, виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів. Вчитель початкової школи Євпак Алла Віталіївна та психолог Рудик Тамара Сергіївна відмітили, що шестирічні діти, які розпочинають навчання у школі, потребують особливої уваги та захисту з боку дорослих. Особистісно – орієнтована модель виховання, за якої враховуються вікові та індивідуальні особливості дитини, допоможе встановити з маленьким учнем оптимальні партнерські стосунки, налагодити атмосферу емоційної довіри та розкутості. Саме такий підхід забезпечить умови для повноцінного розвитку особистості дошкільника, гарантуючи всебічну психологічну захищеність і сприяючи успішній діяльності дитини в майбутньому.

Належну увагу приділялося наочним формам  роботи. Широко використовувалися стенди, тематичні виставки, папки – пересувки, санітарні бюлетені, скриньки довіри. Проводились спільні   заходи  по благоустрою території закладу. 

                Аналізуючи фізичну готовність до школи варто відмітити уміння старших дошкільнят робити злагоджені  рухи під час ходи, бігу, виконання вправ. Дрібна моторика, яка пов’язана з роботою пальців та кисті руки, точними прицільними рухами, потребує удосконалення. Випускники орієнтуються у показниках здоров’я, знають користь спорту для людини, проявляють бажання займатись спортом, загартовуватись, розуміють значення фізкультури, як джерела способу життя.

          Інтелектуальна готовність до шкільного навчання пов’язана з розвитком розумових процесів – умінням узагальнювати, порівнювати об’єкти, класифікувати їх, виділяти суттєві ознаки, робити висновки. Перегляд підсумкових занять свідчить про наявність у дітей старшого дошкільного віку необхідного обсягу знань та уявлень про навколишню дійсність, розвиток розумових дій, які дають можливість дітям робити певні висновки та узагальнення в процесі сприймання побаченого і почутого. Майже всі випускники старших груп № 4 та № 6  роблять звуковий аналіз слів, визначають кількість складів у словах, утворюють речення за малюнками і схемами, граматично правильно поєднують слова у своєму мовленні, вміють працювати над текстом, деякі читають тексти з ускладненнями різного характеру.

          Вихователі багато уваги приділяли розвитку логічного мислення, інтелекту своїх вихованців. Завдяки широкому застосуванню педагогами розвиваючих ігор, цікавому різноманітному дидактичному матеріалу діти добре засвоїли знання з логіко – математичного розвитку. Всі вихованці старших груп розуміють відношення між числами і цифрами, розв’язують приклади в межах 10 – ти на знаходження суми та остачі, класифікують геометричні фігури, предмети та їх сукупності за якісними ознаками та кількістю,  засвоїли структуру задачі (умова, питання, рішення).

          Процеси мислення нерозривно пов’язані з процесами мовлення. Вихователі дбають про збагачення та розширення активного словника дітей. Переважна більшість дітей вживає у своїй мові епітети, порівняння, антоніми, синоніми. Більшість дітей правильно вимовляють всі звуки, мають добре сформовану монологічну та діалогічну мову, говорять виразно, не поспішаючи, підтримують невимушену бесіду, складають оповідання з власного досвіду, знають напам’ять багато віршів, творів дитячого фольклору, що значною мірою допоможе їм засвоїти шкільну програму 1 – го класу.

          Важливою складовою успішної адаптації та хорошого почування у класі є вольова готовність дитини до шкільного навчання. У дітей випускних груп сформовані довільні психічні процеси (сприймання, пам’ять, увага), що є основними показниками вольової готовності. Діти самостійно виконують завдання, запропоновані дорослим, спираючись на власні сили, уміють себе обслуговувати (одягаються, зав’язують шнурівки, прибирають після себе,  дотримуються особистої гігієни), володіють доступними правилами поведінки, правильно реагують на оцінку дорослого. Випускники проявляють такі вольові якості, як самостійність, наполегливість, цілеспрямованість, організованість .

          Аналізуючи результати, отримані під час діагностики, керуючись показниками сформованості, можна зробити висновки що когнітивна складова особистісно – оцінної компетентності сформована  на 85% (група № 4 вихователі Ваколюк В.В., Винограденко Л.О.), 95% (група № 6 вихователі Гук Ю.П., Онофрійчук К.І.). Загальна динаміка щодо готовності дітей до школи позитивна. Приблизно 90%  вихованців – випускників мають необхідний рівень для наступної ланки навчання і засвоєння початкової шкільної програми в умовах навчання в колективі однолітків.

Моніторинг освітніх компетенцій дітей – випускників 

   Освітня лінія «Особистість дитини»

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі»

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

 Освітня лінія «Гра дитини»

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

Освітня лінія «Мовлення дитини»

          Результати обстеження рівня розвитку вихованців закладу за минулий навчальний рік засвідчують, що педагогічний колектив на достатньому рівні виконує завдання, висунуті Базовим компонентом дошкільної освіти. Діти всіх вікових груп протягом  2018 – 2019 навчального року отримали достатній рівень знань програмового  матеріалу. Систематичною була робота з різних освітніх ліній. Так, для виконання завдань освітньої лінії «Особистість дитини» колектив закладу протягом року створював безпечні умови для  фізичного благополуччя та гарного самопочуття дітей, для здійснення ефективної м’язово – рухової та предметно – практичної діяльності вихованців. Педагоги вправляли дітей у виконанні рухів різної складності, розповідали про існування корисного і шкідливого, безпечного і небезпечного, знайомили з правилами збереження здоров’я, прищеплювали елементарні навички особистої гігієни, проводили фізкультурно – оздоровчу роботу.  Проводились щоденні хороводні ігри, ігри малої та середньої рухливості, ранкова гімнастика та гімнастика після сну з додаванням  вправ профілактичного спрямування,  загально – розвиваючих вправ для напруження та розслаблення м’язів, «доріжки здоров’я». Залучали дітей на прогулянці до участі в іграх та фізкультурі на повітрі. Урізноманітнювали зміст занять з фізичної культури дихальними вправами імітаційного характеру, пальчиковою гімнастикою. Робота з фізичного виховання проводилася систематично і в певній послідовності.

          Створюючи умови для реалізації вимог освітньої лінії «Дитина в соціумі», педагоги розширювали уявлення дітей про заклад, родину, професії дорослих, предмети побуту, звичаї українського народу, етичні норми.

          Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі» розвивала у дітей інтерес до розмаїття світу природи. Виховання в дошкільників любові до рідної природи починалося з розвитку їх сенсорних відчуттів, формування системи знань про об’єкти та явища природи. Протягом року вихователі залучали дітей до різних видів діяльності в природі, а саме: екскурсії, праця на квітниках, городах,  виготовлення шпаківень, годівничок, висаджування насіння квітів, овочів. Залучали дітей до догляду за рослинами і тваринами. Згідно з результатами спостережень, діти обізнані з природним середовищем, мають загальні уявлення про життя людей на планеті Земля. Діти сприймають природу, як  цінність, виокремлюючи позитивний та негативний  вплив  людської діяльності на стан природи.

           Освітня лінія «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» БКДО передбачає сформованість доступних для дітей дошкільного віку уявлень, еталонів, що  відображають ознаки,  властивості та співвідношення предметів, об’єктів  навколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати набуті  знання у практичній діяльності (ігровій, трудовій, сенсорно – пізнавальній, математичній), розвиток у дитини наочно – дійового, наочно – образного, словесно – логічного мислення. Серед досліджувальних дітей виявлені високі показники вмінь і навичок порівнювати предмети за кольором, формою, величиною та класифікуваати предмети за їх кількісними та якісними ознаками. Але, вихователям середньої групи № 5 С.В.Вітюк,  старших груп №№ 4, 6 (В.В.Ваколюк, Л.О.Винограденко; Ю.П.Гук, К.І.Онофрійчук) слід більше уваги приділяти розвитку критичного мислення, інтелектуального мислення, продовжувати розвивати сенсорні здібності.

          Освітня лінія «Мовлення дитини» передбачає засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою, як засобом пізнання і способом специфічного людського спілкування є найважливішим досягненням дошкільного дитинства. Розвиток мовлення дошкільників не можливий без засвоєння звукової культури, яка є основою оволодіння мовою. У результаті досліджень виявлено, що 78% дошкільників 4 – 5  років життя володіють фонематичним складом мовлення, 22%  вихованців не розрізняють  близькі та схожі звуки рідної мови. У групах визначається позитивна динаміка щодо вільного володіння основними комунікативними навичками, умінням ініціювати, підтримувати розпочату розмову та усвідомлення української мови як державної (70%). Словниковий запас, його обсяг і якість – це найважливіша складова мовленнєвого онтогенезу дошкільника. На підставі аналізу результатів дослідження виявлено, що збалансованим словниковим запасом  володіють 85% дітей 4 – 5 р.ж.

          Освітня лінія «Гра дитини» передбачає розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності, формування у них стійких інтересів до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, оцінюванню себе й інших, спонукає до обміну думками, заохочує до імпровізації.  Результати досліджень свідчать, що ігрова діяльність позитивно сприяє вихованню гармонійно розвинутої особистості.

          Освітня лінія «Дитина у світі культури». За результатами  моніторингу пізнавальний інтерес до мистецтва виявив оволодіння технічними прийомами для передачі своїх почуттів у малюнку, ліпленні, аплікації, поєднуючи елементи різних видів мистецтва виявилось домінуючим. Діти старшої групи № 6 уміють змішувати фарби для утворення нового кольору, поєднують різні техніки малювання. Вихователі старших груп № 4,6 В.В.Ваколюк, Л.О.Винограденко; Ю.П.Гук, К.І.Онофрійчук сформували у дітей уявлення про жанри живопису, навчили вихованців елементарному  аналізу творів мистецтв. Діти володіють доступними відомостями про художників  за освітньою програмою від 2 до 7 років «Дитина». Сформували естетичне ставлення до творів живопису та до мистецтва в цілому.

          Особливу увагу педагоги всіх вікових груп приділяли індивідуальній роботі, що сприяло подальшому розвитку дітей  та адаптації до шкільного навчання.

          Готовність дошкільника до навчання у школі – це важливий крок у доросле життя, і  від того, яким він буде, залежить здатність дитини адаптуватися до нових умов  і реалізувати власні потенційні можливості. Вся атмосфера життя в старших групах просякнута підготовкою дітей до тих змін, які чекають на них попереду. Вихователі подбали про те, щоб організувати в групах предметно – розвивальне середовище, яке відповідає віку та інтересам дітей, обладнано  куточки школяра, для розвитку сюжетно – рольових ігор, створено спеціальні осередки: природознавчий,  дитячого експериментування, розвивального навчання. У дітей сформовані організаційні уміння та навички. Але не всі діти дотримуються етичних норм поведінки, здатні уникати конфліктів та мають  адекватну поведінку в природному середовищі.  Не завжди вживають слова ввічливості, подяки, вибачення. Слід закріплювати у дітей вміння дотримуватись правил самоконтролю. 

   З метою досягнення ступеня компетентності, необхідного для гармонійного розвитку, в освітній процес включені різні форми роботи з обдарованими дітьми, зокрема, гурткова робота.

№ п/п Назва гуртка Вікова категорія Керівник
1. «Чарівний світ піску». молодша група № 3 Глущенко Л.В.
2. «Пустотливі пальчики». (Художньо – естетичний). молодша група № 2 Амонс Н.П.
3. «Читайлик». (Літературно – мовленнєвий). старша група № 4 Винограденко Л.О.
4. «Театралізована скринька».

(Театралізована діяльність).

старша група № 4 Ваколюк В.В.
5. «Зелена аптека».

(Еколого – валеологічний).

старша група № 6 Гук Ю.П.
6. «Математична скарбничка». група раннього віку № 1 Буряк Н.І.
 7. «Умілі реченята».

(Образотворче мистецтво).

середня група № 5 Вітюк С.В.
8. «Грація».

(Фізкультурно – оздоровчий з елементами пластик – шоу ).

старша група № 6 Онофрійчук К.І.
9. «Мовні перлинки». (Вивчення віршів за допомогою мнемотехніки). молодша група № 3 Молчанова В.В.
10. «Малючки – здоров’ячки» група раннього віку № 1 Качковська О.М.
11. «Співаночка». (Вокальний). музичний керівник Кушнір В.В.

          На виконання наказів  Департаменту освіти Вінницької міської ради, закладу дошкільної освіти № 3 були проведені протягом навчального року цілий ряд тематичних тижнів і декадників, зокрема: «Декадник здорового способу життя», «Екологічний декадник», «Тиждень знань безпеки життєдіяльності». Щоквартально  проходять «Тижні безпеки  дитини», які спрямовані на удосконалення  організаційної і практичної  роботи з питань  безпеки  дитини, виховання  дбайливого  ставлення  дітей до власного  здоров’я в різні пори року.

Робота медичного  персоналу

     Безумовно, щаслива  дитина – це  здорова  дитина. Весь освітньо – виховний процес мав валеологічну спрямованість, використовувались здоров’язбережувальні, здоров’яформуючі технології. Постійно велась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості. Загартування та реалізація  програми валеокорекції дали можливість знизити показники простудної захворюваності.

          Завідувач та медична сестра О.О.Литвинюк постійно контролювали дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарний  стан.

     Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах.

          Але, не дивлячись на проведену роботу, проаналізувавши захворюваність  дітей за 2018 рік, слід відмітити, що загальний рівень захворюваності по закладу  в 2018 році збільшився. Це відбулося, в основному, за рахунок  інфекційної  захворюваності, яка  збільшилась з 7 випадків  в 2017 році до 18 випадків в 2018 році в зв’язку з спалахом вітряної віспи (в 2018 році зареєстровано 18 випадків). Захворюваність на ГРВІ та грип збільшилась із 96 випадків у 2017 році до 98 випадків у 2018 році.

    Соматична захворюваність зменшилась з 13 випадків в 2017 році до 10 випадків в 2018 році, в основному за рахунок захворювань шлунково – кишкового тракту.

     В 2018 році  побутових травм не зафіксовано.

     Протягом навчального року медичною сестрою, та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність

занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до 90%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 130 – 150 уд./хв.

Значний вплив у підвищенні рівня фізичного розвитку, зниженні захворюваності окремих категорій вихованців відіграло поповнення матеріально – технічної бази закладу, вікових груп спортивним інвентарем відповідно до «Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально – наочних посібників та іграшок в дошкільних закладах» й ефективне використання їх на заняттях та під час проведення профілактично – оздоровчих заходів: під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор, ігор – естафет тощо.

У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей за антропометричними вимірюваннями наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно – оздоровчої роботи. Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на оперативних нарадах при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

 

Організація харчування

   Асортимент продуктів відповідав розподілу продуктового набору за основними групами та видами продуктів. Випадків завозу продуктів без супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, недоброякіс­ності продуктів та виявлення нестачі або залишку протягом року не зафіксовано.

   На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, погодженого з Держпродспоживслужбою, щодня сестрою медичною старшою О.О.Литвинюк спільно із завідувачем закладу, кухарем та завідувачем господарства складались меню – розклади на наступний день. При цьому працівники користувались картотекою страв, затвердженою керівником ЗДО.

 У закладі дошкільної освіти № 3  видача готових страв на групи здійснювалась лише після зняття проби сестрою медичною старшою та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі. Помічники вихователів отримували їжу у промаркованому посуді з кришками та спецодя­зі. Протягом 2018 року режим харчування дітей не порушувався.

Кухарем І.В.Саюк  своєчасно відбирались добові проби у при­сутності сестри медичної старшої в об’ємі порцій для дітей молодшої вікової групи  із зазначенням  дати, часу відбору та зберігались на харчоблоці одну добу.

   У 2018 році в неповному обсязі виконано норми  харчування у зв’язку з  зростанням цін на продукти харчування та продовольчу сировину. Відповідно до цього середній показник виконання склав 74%. М’ясо – 80%, риба – 75%, молоко – 66%, сир кисломолочний – 82%,  масло вершкове – 82%, цукор – 84%, картопля – 83%, овочі – 70%, фрукти – 35%, соки – 41%, сметана – 47%, сухофрукти – 46%, олія – 83%, яйця – 90%, крупи – 95 %, хліб житній – 98% та хліб пшеничний – 98%.

   Технологічне обладнання харчоблоку КЗ «ДНЗ № 3 ВМР» в робочому стані. Харчоблок забезпечений:

1) Електроплитою;

2) Електричним котлом;

3) Духовою шафою;

4) Електросковородою;

5) Електром’ясорубкою.

    Холодильне обладнання містить в собі (холодильна шафа,  холодильник) термометри для контролю температурного режиму під час збереження продуктів харчування. Необхідним посудом харчоблок забезпечений, посуд промаркірований щодо його об’єму та призначення. Також харчоблок оснащений терезами для вимірювання, які теж промаркіровані окремо від сирої та готової продукції. Кухонний інвентар, а саме: набори дощок, ножів та ін. промаркіровані, використовуються за призначенням.

          Організація харчування у ЗДО проводилася відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,  Міністерства охорони здоров’я України. Організація харчування в умовах закладу вимагає підвищеної відповідальності та неухильного виконання всіх норм і правил. Тому це питання стояло на постійному контролі у адміністрації закладу. Щомісячно проводився оперативний контроль з боку завідувача, сестри медичної старшої;  дане питання заслуховувалося на виробничих нарадах та нарадах при завідувачеві. Організація харчування в закладі забезпечувалося, безпосередньо, працівниками харчоблоку та сестрою медичною старшою. Продукти харчування та продовольча сировина постачалася централізовано, постачальники  були визначені рішенням тендерного комітету. Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів сестрою медичною старшою здійснювалися записи у Журналі обліку виконання норм харчування. В 2019 році за кошти бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на харчоблок закладу було придбано нову електром’ясорубку, пароконвектомат, встановлено 9 – ти ступеневу систему очистки води.

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу закладу дошкільної освіти якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

          Педагогами всіх вікових груп були проведені тематичні консультації, проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності. Для проведення роботи з дітьми  з проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота  з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально – виховної роботи. У батьківських куточках висвітлювалися такі теми: «Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язки  дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках», а в період з 22.04.2019 року по 26.04.2019 року було проведено «Тиждень знань безпеки життєдіяльності». Педагоги закладу під час проведення тижневика формували у дітей навички практичної, безпечної життєдіяльності; допомагали дошкільникам усвідомити, що їхнє життя та здоров’я – найдорожче багатство. Також в період з 13.05.2019 року по 17.05.2019 року було проведено «Тиждень безпеки дитини».

Метою проведення тижня стали:

 • створення дорослими максимально безпечних умов перебування дітей в закладі, у навколишньому середовищі, на ігровому майданчику, на вулиці, у дворі, вдома;
 • формування у дітей усвідомлення цінності свого життя та здоров’я, вироблення стереотипів безпечної поведінки через цілеспрямовану навчально – виховну роботу;
 • надання дітям знань про предмети та явища, які можуть спричинити шкоду;
 • формування елементарних умінь, навичок поведінки  в різних ситуаціях;
 • навчання дітей дотримуватись основних правил поведінки, прийомів самодопомоги у разі нещасних випадків та надання допомоги іншим людям.

На нарадах при завідувачеві ЗДО постійно  розглядались питання щодо попередження дитячого травматизму. Організація догляду за дітьми відбувалася під постійним контролем адміністрації та сестри медичної.

 В закладі протягом минулого навчального року проводилася робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видавалися накази з охорони праці. Регулярно проводилися  інструктажі з техніки безпеки.

Для працівників розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях

Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у  закладі дошкільної освіти можна вважати на достатньому рівні.

Матеріально – технічна база

          Комунальному закладу «Дошкільний навчальний заклад № 3 Вінницької міської ради» в листопаді виповниться вже 13 років. Життя вимагає постійних реконструкцій та оновлень. Це питання  є одним із основних у діяльності завідувача.

          Впродовж 2018 – 2019 навчального року поліпшення  матеріально – технічної бази відбувалось  переважно за рахунок коштів Вінницької міської об’єднаної територіальної громади. 

          Фінансово – господарська діяльність у ЗДО здійснювалась згідно з річним планом. Із метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконанням здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового комітету, про що свідчать наявні акти перевірок, накази. Поліпшилась і зміцніла матеріальна база закладу дошкільної освіти. Слід відмітити з позитивної сторони роботу всього колективу по благоустрою приміщення та території закладу.

          Під час підготовки до літнього оздоровлення все обладнання на майданчиках приведено в належний стан. Окрім того, ведеться робота по виготовленню нестандартного обладнання на майданчиках із вторинної сировини та покидькового матеріалу.

          Пріоритетним напрямом у сфері матеріально – технічного і навчально – матеріального забезпечення освітньої діяльності залишається облаштування, оснащення спортивного майданчика.

          Завдяки праці всього колективу, умінню приймати рішення в інтересах дитини, вибирати педагогічні засоби і відповідати за свій вибір, бути сприятливими до новацій і творчості, вдалося зробити педагогічний процес продуктивним та цікавим для дошкільнят.

          В цілому рівень та результативність роботи в КЗ «ДНЗ № 3 ВМР»  за 2018 – 2019 навчальний рік можна відзначити як задовільний.

          Проведена системна та послідовна управлінська, методична та організаційно – педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.